رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي مقاوم در برابر حرارت تا دماي 250 درجه سانتیگراد مي باشد كه به عنوان رنگ رویه جهت اعمال بر روي سازه هاي در معرض دماي بالا، پیشنهاد مي گردد . این محصول تحت شرایط كوره و یا عملیاتي شدن سازه و ایجاد دما پخت مي شود و داراي چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي بوده و به عنوان لایه رویه بر سطوح خارجي سازه هاي فولادي، سازه هاي دریایي غیر مغروق و لوازم خانگي حرارتي قابلیت اعمال دارد . این رنگ نسبت به تغییرات ضخامت بسیار حساس بوده و باید در محدوده ضخامت مناسب اعمال گردد . توجه داشته باشید این محصول جهت اعمال بر روي سازه هاي در مجاورت مستقیم شعله مناسب نمي باشد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعایت ضخامت • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 250 سانتیگراد
 • کاربردهای محصول

  به عنوان لایه نهایي بر روي سطوح خارجي سازه هاي فولادي مانند لوله ها ، دودكش هاي كارخانجات، پالایشگاه ها و سازه هاي دریایي، تأسیسات تهویه مطبوع، بخاري ها، لوازم حرارتي و برخي از وسایل الکتریکي استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طي مراحل رنگ آمیزي مي بایست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بایست 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتي تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ایمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار باید موارد ایمني رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پایه رزین سیلیكون اصلاح شده، پوششي مناسب جهت رنگ آمیزي و حفاظت از سازه هاي فولادي که در معرض حرارتهاي بالا تا 250 درجه سانتي گراد قرار دارند، مانند بدنه کوره ها، دودکش ها، بویلر ها، تأسیسات کارخانجات شیمیایي، پتروشیمي، پالایشگاه ها و نیروگاه هاي برق و ... مي باشد . از این رنگ مي توان به عنوان یک لایه رنگ منفرد بر روي سطوح فولادي و نیز مي توان بر روي سطوح آستري خورده متناسب با آن مانند آستري اتیل سیلیكات استفاده نمود . چنانچه این رنگ با ضخامت بالا بر روي سطح اعمال گردد، تمایل به جدا شدن از سطح و ورقه اي شدن خواهد داشت . از این محصول جهت رنگ آمیزي سطوح در مجاورت شعله مستقیم نمي توان استفاده نمود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعایت ضخامت پیشنهادي • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 250 درجه سانتیگراد براي فامهاي الوان
 • کاربردهای محصول

  جهت حفاظت از سازه هاي فولادي که در معرض حرارت هاي مداوم تا 052 درجه سانتیگراد قرار دارند مانند بدنه کوره ها، دودکش ها، مبدل حرارتي، بویلر ها، تأسیسات کارخانجات شیمیایي ، پتروشیمي، پالایشگاه ها، و نیروگاه هاي برق استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طي مراحل رنگ آمیزي مي بایست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از کندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بایست 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتي تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ایمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام کار باید موارد ایمني رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي مقاوم در برابر حرارت تا دماي 250 درجه سانتيگراد مي باشد كه با دارا بودن رنگدانه اكسيدآهن به عنوان آستري جهت اعمال بر روي سازه هاي در معرض دما ي بالا، پيشنهاد مي گردد . اين محصول تحت شرايط كوره و يا عملياتي شدن سازه و ايجاد دما پخت مي شود و داراي چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي بوده و به عنوان لايه آستري بر سطوح خارجي سازه هاي فولادي، سازه هاي دريايي غير مغروق و لوازم خانگي حرارتي اعمال مي گردد . از اين محصول جهت پوشش وسايل الكتريكي نيز استفاده مي شود . اين رنگ نسبت به تغييرات ضخامت حساس بوده و بايد در محدوده ضخامت مناسب اعمال گردد . از اين محصول جهت رنگ آميزي سطوح در مجاورت شعله مستقيم نمي توان استفاده نمود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعايت ضخامت پيشنهادي • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 250 سانتيگراد • ايجاد مقاومت ضدخوردگي به دليل به كارگيري رنگدانه اكسيد آهن
 • کاربردهای محصول

  به عنوان لايه آستري بر روي سطوح خارجي سازه هاي فولادي مانند لوله ها ، دودكش هاي كارخانجات، پالايشگاه ها و سازه هاي دريايي، تأسيسات تهويه مطبوع، بخاري ها، لوازم حرارتي استفاده مي شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي مقاوم در برابر حرارت تا دماي 250 درجه سانتیگراد مي باشد كه به عنوان رنگ رویه جهت اعمال بر روي سازه هاي در معرض دماي بالا، پیشنهاد مي گردد . این محصول تحت شرایط كوره و یا عملیاتي شدن سازه و ایجاد دما پخت مي شود و داراي چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي بوده و به عنوان لایه رویه بر سطوح خارجي سازه هاي فولادي، سازه هاي دریایي غیر مغروق و لوازم خانگي حرارتي قابلیت اعمال دارد . این رنگ نسبت به تغییرات ضخامت بسیار حساس بوده و باید در محدوده ضخامت مناسب اعمال گردد . توجه داشته باشید این محصول جهت اعمال بر روي سازه هاي در مجاورت مستقیم شعله مناسب نمي باشد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعایت ضخامت • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا 250 سانتیگراد
 • کاربردهای محصول

  به عنوان لایه نهایي بر روي سطوح خارجي سازه هاي فولادي مانند لوله ها ، دودكش هاي كارخانجات، پالایشگاه ها و سازه هاي دریایي، تأسیسات تهویه مطبوع، بخاري ها، لوازم حرارتي و برخي از وسایل الکتریکي استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طي مراحل رنگ آمیزي مي بایست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بایست 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتي تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ایمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار باید موارد ایمني رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پایه رزین سیلیكون اصلاح شده، پوششي مناسب جهت رنگ آمیزي و حفاظت از سازه هاي فولادي که در معرض حرارتهاي بالا تا 052 درجه سانتي گراد قرار دارند، مانند بدنه کوره ها، دودکش ها، بویلر ها، تأسیسات کارخانجات شیمیایي، پتروشیمي، پالایشگاه ها و نیروگاه هاي برق و ... مي باشد . از این رنگ مي توان به عنوان یک لایه رنگ منفرد بر روي سطوح فولادي و نیز مي توان بر روي سطوح آستري خورده متناسب با آن مانند آستري اتیل سیلیكات استفاده نمود . چنانچه این رنگ با ضخامت بالا بر روي سطح اعمال گردد، تمایل به جدا شدن از سطح و ورقه اي شدن خواهد داشت . از این محصول جهت رنگ آمیزي سطوح در مجاورت شعله مستقیم نمي توان استفاده نمود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح فلزي با رعایت ضخامت پیشنهادي • مقاوم در برابر حرارت مداوم تا  250 درجه سانتیگراد براي فامهاي الوان
 • کاربردهای محصول

  جهت حفاظت از سازه هاي فولادي که در معرض حرارت هاي مداوم تا 052 درجه سانتیگراد قرار دارند مانند بدنه کوره ها، دودکش ها، مبدل حرارتي، بویلر ها، تأسیسات کارخانجات شیمیایي ، پتروشیمي، پالایشگاه ها، و نیروگاه هاي برق استفاده مي شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طي مراحل رنگ آمیزي مي بایست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از کندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بایست 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتي تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ایمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام کار باید موارد ایمني رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود .