رنگ شکیبا

رنگ شکیبا

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه زينك كرومات به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بالا • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيد ي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله كارخانجات شيميايي، پتروشيمي، پالايشگاه ها، تانكرها،پل ها، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و غيره به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه زينك فسفات - اكسيد آهن به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف را مي توان نام برد. همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بالا • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه اكسيد آهن به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه اكسيد آهن ميكايي ) MIO ( به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف ) نيمه صنعتي ( مورد استفاده قرار مي گيرد . از و يژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيطهاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد . اين رنگ مقاومت نسبتا خوبي در مقابل اسيدها و قلياهاي رقيق از خود نشان مي دهد و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد. به كارگيري رنگدانه MIO در فرمولاسيون اين رنگ نفوذ عوامل خارجي به سطح فلز را به تأخير مي اندازد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • خشك شدن سريع • تاخير در نفوذ عوامل خارجي به دليل وجود رنگدانه اكسيد آهن ميكايي ( MIO )
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله ، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد . اين آستر به همراه رنگ مياني و رويه كلروكائوچو سيستم مناسبي را جهت محافظت سازه هاي صنعتي در محيطهاي معتدل تا خورنده خفيف ايجاد مي نمايد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  لاكي دو جزئي بر پايه رزين آكريليك و سخت كننده ايزوسيانات است كه در سيستمهاي پخت كوره اي و ، هواخشك مورد استفاده قرار مي گيرد . اين لاک داراي شفافيت، عدم زرد گرايي، قابليت حفظ برق، مقاومت در برابر اشعه UV سختي بالا و چسبندگي بسيار خوب بر روي انواع سطوح مي باشد . همچنين از ديگر خواص آن مي توان به مقاومت در برابر آب، مقاومت سايشي، عدم خش پذيري، ناخن خوري، مقاومت در برابر اثر لكه هاي ناشي از بعضي مواد شيميايي مانند پاک كننده ها، روغن ها و چربي ها اشاره كرد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي و سختي بالا • مقاومت رطوبتي و سايشي مناسب • مقاومت در برابر تابش نور مستقيم خورشيد اشعه (UV) • براقيت عالي و حفظ برق بالا با ايجاد سطحي صاف و صيقلي • مقاومت در برابر اثر لكه هاي ناشي از بعضي مواد شيميايي مانند پاک كننده ها، روغن ها و چربي ها • قابليت اعمال بر روي گروههاي متنوع سطوح شامل بتون، چوب، گچ، سازه هاي سيماني، آهني و غيرآهني
 • کاربردهای محصول

  از اين محصول جهت محافظت انواع سطوح و همچنين افزايش و بهبود زيبايي و براقيت استفاده مي شود . كاربرد آن جهت پوشش وسايل و انواع تجهيزات سطح كار در مصارف تزييني در ادارات، مدارس، رستوران ها، بيمارستان ها، كتابخانه ها، سالن هاي نمايش، آزمايشگاه ها و… استفاده مي شود . همچنين در صنايع حفاظتي بر روي سطوحي كه به اشعه UV مقاوم نيستند مانند پوشش هاي اپوكسي به كار رفته در صنايع خودرو، صنايع موتور سيكلت ، دوچرخه سازي و… استفاده مي شود. اعمال آن بر روي پوششهاي متاليك سازگار با آن، سبب حفظ برق و زيبايي هر چه بيشتر اين پوشش ها مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .