واحد تحقيق و توسعه به عنوان متولي انجام طرح‌هاي تحقيقاتي فعاليت دامنه‌داري را در راستاي ارتقاء سطح دانش و فنآوري و كاهش فاصله آن با رقبا دردست انجام دارد.
واحد تحقیق و توسعه در راستای استراتژیهای کلی شرکت و توسعه و بهینه سازی امور در شرکت صنایع رنگ شکیبا اهداف زیر را دنبال میکند:

- اجرا و مستند سازی کارهای مبتنی بر تحقیق و توسعه ،شامل جستجو و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمینه تولید و نمونه سازی و گرفتن تا ئیدیه های لازم جهت محصولات جدید.
- سازماندهی پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر استراتژیهای شرکت.
- تحقیق و بررسی در مورد بهینه سازی محصولات تولیدی.
- امکان سنجی پروژه های جدید و سر پرستی تیم امکان سنجی.
- انجام تحقیقات توسعه ای در زمینه کاهش ضایعات و جایگزینی مواد.
- همکاری با سایر موسسات علمی و پژوهشی.
- بررسی منابع و گرایشات بازارهای داخلی و خارجی.
- شرکت فعال در همایشهای تخصصی.
- همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.
- بررسی فنی سیستمهای جدید تولید انواع رنگ.
- توسعه تولید و مصرف رنگ های پایه آب.