آستر كوره اي الكيد ملامين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

   بر پاية رزين هاي الكيد و مالمين فرمالد هيد فرموله شده است . اين محصول به عنوان اليه آستري جهت رنگهاي كوره اي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در دماي كوره سخت مي گردد. فيلم تشكيل شده بر سطح دوام، سختي و براقيت باال داشته و همچنين داراي چسبندگي بسيار خوب و ثبات براقيت مناسب مي باشد و در برابر شرايط جوي مقاوم است. از ديگر خواص آن مي توان به مقاومت سايشي اشاره نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت عالي در مقابل زرد شدگي • مقاومت سايش و ضربه پذيري • سختي باال • چسبندگي بسيار خوب به فوالد و سطوح فوالد فسفاته شده
 • کاربردهای محصول

  ه عنوان اليه آستري جهت رنگ آميزي انواع لوازم خانگي و اداري مانند يخچال، اجاق گاز، ماشين لباس شويي، كابينت، قفسه ، تجهيزات صنعتي، صنايع موتور سازي، دوچرخه سازي، قطعات خودر و ... مورد استفاده قرار مي گيرد . اين محصول در شرايطي به كار مي رود كه با در نظر گرفتن اندازه قطعه ،امكان پخت رنگ در كوره مهيا باشد.استفاده از اين محصول در برابر اسيدها و قلياها توصيه نمي گردد . اين محصول قابليت اعمال به روش الكترواستاتيك را دارا مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 17 تا 22 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 2 تا 27 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 17 تا 22 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 5 درجه سانتيگراد باالتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  ين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS (قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ بيتومينه مشكي

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوشش محافظتي و بازدارنده خوردگي است كه به صورت فيزيكي سخت مي گردد . اين پوشش داراي چسبندگي بسيار خوب به سطح زيرآيند بوده و در مقابل اسيد، قليا و حالل مقاوم نمي باشد، ولي مقاومت فوق العاده اي در مقابل نفوذ آب و رطوبت دارد. اين رنگ در تابش مستقيم نور خورشيد و دماي باال تمايل به نرم شوندگي دارد و بر همين اساس بايد در مكانهايي مورد استفاده قرار گيرد كه به طور مستقيم با اين عوامل در تماس نباشد . از اين محصول در سازه هاي سيماني و فلزي مدفون در خاك، لوله هاي آزبستي، كف قايق ها و ... كه نور مستقيم خورشيد و يا حرارت باال به طور دائم به پوشش نمي رسد، استفاده مي شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت مناسب جهت شرايط مدفون در خاك • انعطاف پذيري خوب • چسبندگي مناسب
 • کاربردهای محصول

  براي پوشش و محافظت سطوح بتوني و سيماني و تجهيزات فلزي و خطوط لوله مدفون و نيمه مدفون در خاك كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 22 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 2 تا 20 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 22 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 5 درجه سانتيگراد باالتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS (قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.