رنگ میانیHB/HS اپوكسی پلی آمین

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسی و سخت كننده پلی آمین فرموله گرديده و به عنوان اليه میانی بر روي آستري مناسب اعمال می شود كه با ايجاد ضخامت الزم به محافظت سطح در مقابل عوامل خورنده كمك می نمايد . اين رنگ خواص عمومی رنگهاي اپوكسی را دارا بوده و بعد از خشك شدن،سطحی مناسب براي اعمال رنگ رويه مهیا می سازد . نظر به اين كه پوشش هاي اپوكسی تمايل به گچی شدن دارند و اين امر سبب كاهش چسبندگی بین اليه اي می شود، ال زم است كه در فاصله زمانی توصیه شده، اليه رويه از قبیل اپوكسی، پلی يورتان، اكريلیك ، آلكید و ... برروي آن اعمال شود . بديهی است در صورت طوالنی شدن فاصله زمانی اعمال رويه به منظور ايجاد چسبندگی بیشتر و حذف اليه گچی شده، بايستی سطح را به شكل مناسب آماده سازي نمود . اين رنگ قابلیت اعمال در ضخامتهاي باال را داراست.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت شیمیايی به دلیل به كارگیري رزين اپوكسی و سخت كننده پلی آمین • تقويت سیستم پوششی ضد خوردگی به دلیل رزين اپوكسی و زينك فسفات • چسبندگی بسیار خوب به ساير اليه ها با به كار گیري رزين اپوكسی • قابلیت اعمال در ضخامتهاي باال تا 200 میكرون
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان اليه میانی يك سیستم پوششی كامل، براي رنگ آمیزي و محافظت انواع تجهیزات و تاسیسات پااليشگاهی وپتروشیمی و صنعتی و ... در مجاورت محیط هاي خورنده نظیر تانكرها، خطوط لوله، برجهاي خنك كننده، مخازن ، سازه هاي فلزي و... استفاده می شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزي می بايست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح می بايست 3 درجه سانتیگراد باالتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامی است . حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتی تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ايمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمنی رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامی است .در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ HS/HB اپوكسي زينك فسفات

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله گرديده است . اين آستري كليه خواص عمومي رزين هاي اپوكسي از قبيل چسبندگي عالي ، دوام، سختي و خواص محافظتي را دارا مي باشد . به واسطه حضور رنگدانه هاي ضدخوردگي زينك فسفات واكسيد آهن ميكايي (MIO ) درتركيب رنگ، اين آستري سطح سازه را به خوبي در برابر خوردگي محافظت مي نمايد .ازاين آستري براي محافظت سطوحي كه درشرايط آب و هواي خورنده قراردارند استفاده مي گردد نظر به تمايل گچي شدن پوشش ها ي اپوكسي در برابر تابش UV نور خورشيد و نيز امكان توليد محصولات خوردگي سست بر روي سطح آستر كه سبب كاهش چسبندگي بين لايه اي مي شود، اجراي لایه بعدي در فاصله زماني توصيه شده توسط سازنده الزامي است .بديهي است در صورت طولاني شدن فاصله زماني اعمال لايه بعد، به منظور ايجاد چسبندگي بيشتر وحذف لايه سست شده، سطح بايد به شكل مناسب(حلال شويي و...) فعال و آماده رنگ آميزي شود .در صورت اعمال دو لايه با مجموع ضخامت 300 ميكرون فيلم خشك، ا ين پوشش مي تواند به تنها يي از سطوح دور از تابش نور خورشيد، محافظت نمايد .اين محصول قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا را دارا مي باشد و به دليل كاهش VOC براي محيط زيست ضرر كمتري دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • تقويت مقاومت ضد خوردگي با به كارگيري رزين اپوكسي و رنگدانه زينك فسفات  • چسبندگي بسيار خوب ساير لايه ها با به كار گيري رزين اپوكسي و مقدار اجزاي فرار كم (كاهش VOC)  • ممانعت از نفوذ سريع عوامل خورنده با دارا بودن رنگدانه اكسيد آهن ميكايي(MIO)  • جايگزين مناسب دو لايه آستر و مياني با صرفه اقتصادي و كاهش عمليات اجرايي با حذف يك لايه
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستري براي پوشش سطوح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، بدنه ماشين آالت، پلها ، سازه هاي دريايي غير مغروق، خطوط لوله، مخازن، تأسيسات داخل و خارج ساختمان، تجهيزات پااليشگاهي و پتروشيمي در مجاورت محيط هاي خورنده استفاده مي شود. از اين آستري براي محافظت سطوحي كه در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده قراردارند ، مي توان در كنار دامنه وسيعي از سيستم هاي رنگ مياني و رويه استفاده كرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد باالتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS)قابل مصرف مي باشد و درهنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است .در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

آستري اپوكسي اكسيد آهن -زينك كرومات

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  كه بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله گرديده است خواص عمومي رزين هاي اپوكسي از قبيل چسبندگي عالي ، دوام، سختي و خواص محافظتي را دارا مي باشد . به واسطه حضور رنگدانه ضد خوردگي زينك كرومات و اكسيد آهن در تركيب رنگ ، اين آستري سطح سازه ر ا به خوبي در برابر خوردگي محافظت مي نمايد . از اين آستري براي محافظت سطوحي كه نور در شرايط آب و هواي خورنده قراردارند استفاده مي گردد . نظر به تمايل گچي شدن پوشش هاي اپوكسي در برابر تابش UV نور خورشيد و نيز امكان توليد محصولات خوردگي سست بر روي سطح آستر كه سبب كاهش چسبندگي بين لايه اي مي شود، اجراي لايه بعدي در فاصله زماني توصيه شده توسط سازنده الزامي است . بديهي است در صورت طولاني شدن فاصله زماني اعمال لايه بعد و يا آلوده شدن سطح آستر بعد از اعمال به منظور ايجاد چسبندگي بيشتر وحذف لايه سست شده، سطح بايد به شكل مناسب (حلال شويي و ... ) فعال وآماده رنگ آميزي شود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • تقويت مقاومت ضد خوردگي با به كارگيري اكسيد آهن و رنگدانه زينك كرمات • چسبندگي بسيار خوب ساير لايه ها با توجه به كارگيري رزين اپوكسي در فرمولاسيون • ايجاد پوشش مناسب
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستري براي پوشش سطوح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، بدنه ماشين آلات، پلها ، سازه هاي دريايي غير مغروق، خطوط لوله، مخازن، تأسيسات داخل و خارج ساختمان، تجهيزات پالايشگاهي و پتروشيمي در مجاورت محيط هاي خورنده استفاده مي شود . از اين آستري براي محافظت سطوحي كه در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده قراردارنداستفاده مي گردد ، كه آن را مي توان در كنار دامنه وسيعي از سيستم هاي رنگ مياني و رويه پوشش داد .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55  درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

آستري اپوكسي پلي آميد مخصوص آب آشاميدني

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آميد و آمين ويژه اي طراحي و فرموله گرديده است . خواص عمومي - رزين هاي اپوكسي از قبيل چسبندگي عالي ، دوام، سختي و خواص محافظتي را دارا مي باشد . نوع طراحي فرمولاسيون اين رنگ به گونه اي است كه واكنشهاي سخت شدن در آن به طور كامل با آزاد سازي تمام حلالهاي موجود، صورت مي پذيرد . استفاده از رنگدانه غير سمي و عدم مهاجرت آن به فاز آبي، سبب عدم تغيير در طعم و بوي آب مي شود و جهت اجرا در محيطهاي بهداشتي و مخازن آب آشاميدني كاربرد دارد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • عدم تاثير بر مزه و طعم آب مصرفي توسط پوشش و عدم سميت آن • چسبندگي بسيار خوب به ساير لايه ها با به كار گيري رزين اپوكسي • عدم مهاجرت رنگدانه به فاز آب • سختي بالا • عدم افزايش يونهاي سنگين فلزي مضر در آب
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستر ي و يا لايه نهايي براي پوشش سطوح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، بدنه ماشين آلات، خطوط لوله و مخازني كه در ارتباط مستقيم با آب آشاميدني هستند ، كاربرد دارد . اين پوشش را مي توان با دامنه وسيعي از سيستم هاي رنگ مياني و رويه پوشش داد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

آستري اپوكسي پلي آمين زينك كرومات - اكسيد آهن

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين طراحي و فرموله گرديده است . اين آستري كليه خواص عمومي رزين هاي اپوكسي از قبيل چسبندگي عالي ، دوام، سختي و خواص مح افظتي را دارا مي باشد . به واسطه حضور رنگدانه هاي ضد خوردگي موجود در تركيب رنگ ) اكسيد آهن و زينك كرومات ( اين آستر به نحو مؤثري از خوردگي سطح زيرين محافظت مي نمايد . از اين آستري براي محافظت سطوحي كه در شرايط آب و هوايي خورنده قراردارند استفاده مي گردد . اين محصول را مي توان با دامنه وسيعي از سيستم هاي رنگ مياني و رويه به كار برد . نظر به اين كه پوشش هاي اپوكسي در مجاورت تابش نور مستقيم خورشيد تمايل به گچي شدن دارند و اين امر سبب كاهش چسبندگي بين لايه اي مي شود، لا زم است كه در فاصله زماني توصيه شده، لايه رويه از قبيل اپوكسي، پلي يورتان، اكريليك ، آلكيد و ... بر روي آن اعمال شود . بديهي است در صورت طولاني شدن فاصله زماني اعمال رنگ رويه به منظور ايجاد چسبندگي بيشتر، بايد سطح را به شكل مناسب آماده سازي نمود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • ايجاد سيستم پوششي ضد خوردگي به دليل وجود رنگدانه زينك كرومات • چسبندگي بسيار خوب به ساير لايه ها با به كار گيري رزين اپوكسي
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه آستري براي پوشش سط وح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، سازه هاي دريايي غير مغروق، خطوط لوله ، مخازن، تأسيسات داخل و خارج ساختمان، تجهيزات پالايشگاهي و پتروشيمي در مجاورت محيط هاي خورنده استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

آستری اپوکسی زینک فسفات

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  که بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آميد طراحی و فرموله گردیده است این آستری کليه خواص عمومی رزین های اپوکسی از قبيل چسبندگی عالی ، دوام، سختی و خواص محافظتی را دارا می باشد . به واسطه حضور رنگدانه ضد خوردگی زینک فسفات در ترکيب رنگ ، این آستری سطح سازه را به خوبی در برابر خوردگی در محيطهای اتمسفریک و شيميایی متعارف محافظت می نماید . از این آستری برای محافظت سطوحی که شرایط آب و هوای خورنده قراردارند استفاده می گردد نظر به تمایل گچی شدن پوشش ها ی اپوکسی در برابر تابش UV نور خورشيد و نيز امكان توليد محصولات خوردگی سست بر روی سطح آستر که سبب کاهش چسبندگی بين لایه ای می شود، اجرای لایه بعدی در فاصله زمانی توصيه شده توسط سازنده الزامی است . بدیهی است در صورت طولانی شدن فاصله زمانی اعمال لایه بعد و یا آلوده شدن سطح آستری پس از اعمال آن ، به منظور ایجاد چسبندگی بيشتر وحذف لایه سست شده، سطح باید به شكل مناسب )حلال شویی و ... ) فعال و آماده رنگ آميزی شود . در صورت اعمال با ضخامت 100 ميكرون فيلم خشک، این پوشش می تواند به تنهایی از سطوح دور از تابش نور خورشيد، محافظت نماید.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • تقویت مقاومت ضد خوردگی با به کارگيری رزین اپوکسی و رنگدانه زینک فسفات • چسبندگی بسيار خوب سایر لایه ها به سطح فيلم آستر • خواص مكانيكی بسيار خوب • مقاومت در محيطهای شيميایی متعارف
 • کاربردهای محصول

  از این محصول به عنوان لایه آستر ی برای پوشش سطوح فلزی از قبيل سازه های فلزی، بدنه ماشين آلات، پلها ، سازه های دریایی غير مغروق، خطوط لوله، مخازن، تأسيسات داخل و خا رج ساختمان، تجهيزات پالایشگاهی ، پتروشيمی ، گاز و ... در مجاورت محيط های خورنده استفاده می شود . این آستری برای محافظت سطوحی که در شرایط آب و هوایی سخت و خورنده قراردارند توصيه می گردد و با مجموعه متنوعی از رنگهای ميانی و رویه قابليت کاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طی مراحل رنگ آميزی می بایست بين 10 تا 55درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50درجه سانتيگراد باشد . دمای مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . برای جلو گيری از کندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح می بایست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهای بسته هنگام رنگ آميزی و همچنين در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است . حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداری شود .
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتی تنها با توجه به توصيه های ارائه شده در برگه ایمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام کار باید موارد ایمنی رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداری شود . در محيطهای بسته رعایت تهویه مناسب الزامی است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.

 

آستري زينك ريچ اپوكسي

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي و فرموله گرديده است اين آستري كليه خواص عمومي رزين هاي اپوكسي از قبيل چسبندگي عالي ، دوام، سختي و خواص محافظتي را دارا مي باشد . اين محصول يكي از مهمترين آستري هاي شناخته شده است و از آنجا كه بخش عمده اي از فرمولاسيون اين رنگ را پودر روي ( Zn )تشكيل مي دهد، در صورت آسيب ديدن فيلم رنگ، حفاظت كاتدي ايجاد شده و از گسترش خوردگي و خرابي سطح فلز جلوگيري مي نمايد. اين آستري به سرعت خشك شده و پس از مدت كوتاهي آماده اعمال لايه بعدي م ي شود . نظر به تمايل گچي شدن پوشش هاي اپوكسي در برابر تابش UV نور خورشيد و نيز امكان توليد محصولات خوردگي سست بر روي سطح آستر كه سبب كاهش چسبندگي بين لايه اي مي شود، اجراي لايه بعدي در فاصله زماني توصيه شده توسط سازنده الزامي است . بديهي است در صورت طولاني شدن فاصله زماني اعمال لايه بعد و يا آلوده شدن سطح آستري پس از اعمال آن ، به منظور ايجاد چسبندگي بيشتر وحذف لايه سست شده، سطح بايد به شكل مناسب (حلال شويي و ... ) فعال و آماده رنگ آميزي شود . در صورت اعمال با ضخامت 100 ميكرون فيلم خشك، اين پوشش مي تواند به تنهايي از سطوح دور از تابش نور خورشيد، محافظت نمايد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاوت خوردگي بالا و حفاظت كاتدي به دليل غني بودن فرمولاسيون از پودر روي (Zn) • مقاومت خوردگي مناسب به دليل به كارگيري رزين اپوكسي • چسبندگي بسيار خوب سا ير لا يه ها به دليل به كار گير ي رزين اپوكس ي در فرمولاسيون رنگ و زبري مناسب فيلم رنگ به دليل بالا بودن مقدار پودر روي (Zn) • لحاظ شدن استاندارد  sspc-paint-20 در طراحي فرمولاسيون
 • کاربردهای محصول

  از اين محصول به عنوان لايه آستر ي براي پوشش سطوح فلزي از قبيل سازه هاي فلزي، بدنه ماشين آلات، پلها ، سازه هاي دريايي غير مغروق، خطوط لوله، مخازن، تأسيسات داخل و خا رج ساختمان، تجهيزات پالايشگاهي ، پتروشيمي ، گاز و ... در مجاورت محيط هاي خورنده استفاده مي شود . اين آستري براي محافظت سطوحي كه در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده قراردارند توصيه مي گردد و با مجموعه متنوعي از رنگهاي مياني و رويه غير آلكيدي قابليت كاربرد دارد . اين آستر جهت محيطهاي اسيدي و قليايي قوي مناسب نمي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  يك پوشش دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي ويژه و سخت كننده پلي آمين خاص مي باشد كه به صورت تك لايه بر روي سطح اعمال مي گردد و فيلم مقاومي در برابر عوامل خورنده ايجاد مي كند . اين رنگ بعد از كامل شدن واكنش، سطح بسيار سخت و مقاوم ايجاد مي نمايد كه نسبت به خراش، سايش و مواد شيميايي مقاومت بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . اين پوشش در شرايط آب و هوايي حاد كارآيي بالايي در حفظ سازه هاي فلزي داشته و قادر ا ست سطوح داخلي و خارجي تاسيسات، مخازن، خطوط لوله ، ادوات نظامي و اسكله و ... را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت نمايد . اين پوشش با دارا بودن پرك شيشه اي (Glass flake) و قابليت اعمال تا ضخامت 800 ميكرون سطح را در برابر عوامل خورنده و شيميايي محافظت مي كند .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • چسبندگي مناسب به سطح • مقاومت مناسب در محيطهاي شيميايي و اتمسفريك حاد • قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا در يك مرحله اجرا بر روي سطوح عمودي • مقاومت مناسب در برابر اسيدهاي معدني، حلالها، انواع قليا و مواد شيميايي ديگر
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ جهت رنگ آميزي سطوح فولادي و سيماني داخلي مخازن، خطوط لوله ، ماشين آلات، انواع تجهيزات و تاسيسات پالايشگاهي و پتروشيمي، تاسيسات بندري و اسكله ها و نواحي off-shore غيرمتحرك و به خصوص ناحيه جزر و مد كاربرد دارد . اين پوشش در مقابل انواع مواد شيميايي به غير از اسيدهاي آلي، مقاومت فوق العاده اي از خود نشان مي دهد . در صورت به كارگيري در سطوح غيرمسقف، اثرات مخرب اشعه UV نور خورشيد به دليل قابليت اجرا در ضخامتهاي بالا براي اين محصول قابل اغماض مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ اپوكسي پلي آمين GF ويژه كف مخازن

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي ويژه و سخت كننده پلي آمين خاص فرموله گرديده كه به عنوان تك لايه بر روي سطوح مناسب اعمال مي گردد و فيلم مقاومي در برابر عوامل خورنده ايجاد مي كند . اين رنگ پس از كامل شدن واكنش، سطح بسيار سخت و مقاومي ايجاد مي نمايد كه نسبت به خراش، سايش و مواد شيميايي مقاومت بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . اين پوشش در شرايط آب و هوائي حاد كار آيي بالايي در حفظ سازه هاي فلزي داشته و قادر است سطوح داخلي كف مخازن را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت نمايد . اين پوشش با دارا بودن پرك شيشه اي (Glass flake) و قابليت اعمال تا ضخامت 500 در چند لايه، سطح را در برابر عوامل خورنده و شيميايي محافظت مي كند.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • چسبندگي مناسب به سطح • مقاومت مناسب در محيطهاي شيميايي و به ويژه غوطه وري • قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا در يك مرحله اجرا بر روي سطوح افقي
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ سطوح داخلي كف مخازن در صنايع پالا يشگاهي و پتروشيمي را به خوبي در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت مي نمايد و در رنگ آميزي كف سطوح فولادي نيز كاربرد دارد . در صورت به كارگيري در سطوح غيرمسقف، اثرات مخرب اشعه UV نور خورشيد به دليل قابليت اجرا در ضخامتهاي بالا براي اين محصول قابل اغماض مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا  50درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55  درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ اپوكسي پلي آمين HS/HB

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  يك پوشش پر جامد دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين مي باشد كه به عنوان لايه نهايي بر روي لايه آس تري مناسب و يا به صورت تك لايه اعمال مي گردد و فيلم مقاومي در برابر عوامل خورنده ايجاد مي كند . اين رنگ بعد از كامل شدن واكنش، فيلمي سخت را ايجاد مي نمايد كه نسبت به خراش، سايش و مواد شيميايي مقاومت بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . اين سيستم در شرايط آب و هوائي حاد كار آيي بالايي در حفظ سازه هاي فلزي داشته و قادر است سطوح خارجي مخازن، خطوط لوله و ادوات نظامي را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت نمايد . اين پوشش قابليت اجرا تا ضخامت 300 ميكرون در يك مرحله اجرا را دارا مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • چسبندگي مناسب به لايه آستري يا مياني سازگار و يا سطح آماده سازي شده • مقاومت مناسب در محيطهاي شيميايي • مقدار مواد فرار كم و عدم ايجاد آلودگي محيط زيست
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ سطوح خارجي مخازن، خطوط لوله ، ماشين آلات ، انواع تجهيزات و تاسيسات پالا يشگاهي و پتروشيمي و ادوات نظامي و نيروگاهي و ... را به خوبي در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت مي نمايد و در رنگ آميزي سطوح بتوني، فولادي و سيماني نيز با استفاده از آستر مناسب كاربرد دارد . از آنجا كه ر زين اپوكسي در اثر تابش مستقيم نور آفتاب و اشعه UV تخريب مي شود و پديده گچي شدن رخ مي دهد، اين رنگ رويه تنها در مكانهاي مسقف و يا دور از تابش مستقيم نور خورشيد كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ اپوكسي پلي آمين آداكت HB

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي خاص و سخت كننده پلي آمين آداكت ويژه طراحي و فرموله گرديده است . به دليل استفاده از سخت كننده پلي آمين آداكت ويژه اين محصول در برابر انواع حلال ها، قليا و مونومر غير اسيدي مقاوم مي باشد . به علاوه اين محصول با دارا بودن رزين اپوكسي خواصي از قبيل چسبندگي عالي، دوام و سختي مناسب را دارا مي باشد شکيبا 00 - 05100 براي محافظت سطوحي كه در شرايط سخت آب و هوايي خورنده اتمسفريك و محيطهاي خورنده شيميايي غير اسيدي قرار دارند، استفاده مي گردد . اين رنگ قابليت اعمال در ضخامتهاي بسياربالا را دارا بوده و به صورت تك لايه بر روي سطوح آماده سازي شده قابليت اعمال را دارا مي باشد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت در برابر حلال، قليا و مونومرهاي غير اسيدي • چسبندگي بسيار خوب به سطح با به كار گيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين آداكت • قابليت اعمال به صورت تك لايه (self primer) در ضخامتهاي بسيار بالا ( 500 ميکرون فيلم خشك در يك لايه اجرا) • قابليت اجرا بدون به كار گيري آستري • مقاومت خوردگي بسيار بالا در شرايط سخت محيطي و اتمسفريك
 • کاربردهای محصول

  اين محصول در محيط مسقف به صورت تك لايه و يا با به كارگيري يك لايه رنگ رويه پلي يورتان در معرض تابش مستقيم نور خورشيد براي پوشش سطوح فلزي از قبيل مخازن، خطوط لوله، سازه ها و تجهيزات پالايشگاهي، پتروشيمي، نيروگاهي و يا گازي، تاسيسات داخلي و خارجي ساختمانهاي صنعتي، سازه هاي دريايي غير مغروق و ... كه در مجاورت محيطهاي خورنده شيميايي از قبيل انواع حلالها، قلياها و مونومرهاي غيراسيدي و شرايط بحراني اتمسفري، قابليت كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ اپوكسي فنوليك پلي آميد هواخشك

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي فنوليك خاص و سخت كننده پلي آميد فرموله شده است . با اصلاح رزين اپوكسي پلي آميد توسط مواد فنوليكي اين رنگ جهت حفاظت سطوح فلزي داخلي مخازن آب داغ استفاده مي شود . به علاوه اين محصول با دارا بودن رزين اپوكسي داراي خواصي از قبيل چسبندگي عالي، دوام و سختي مناسب مي باشد . از اين رنگ براي محافظت سطوحي كه در شرايط متوسط آب و هوايي خورنده قراردارند، استفاده مي گردد . اين رنگ قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا به صورت تك يا چند لايه را دارا مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت در برابر بخارآب داغ و آب داغ حتي به صورت غوطه ور • چسبندگي بسيار خوب به سطح با به كار گيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد • سختي بالا • مقاومت شيميايي مناسب بر روي سطوح در مجاورت انواع منومر، حلالهاي الكلي و ضديخ • قابليت اعمال به صورت تك لايه بدون استفاده از آستر بر روي سطوح آماده سازي شده مناسب
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان تك و يا چند لايه براي پوشش سطوح فلزي از قبيل مخازن، تجهيزات پالايشگاهي و پتروشيمي و گ ازي و ... در مجاورت محيط هاي خورنده و آب داغ و بخار آب ، سازه هاي فلزي ، تأسيسات داخل و خارج ساختمان، سازه هاي دريايي غير مغروق و مغروق و خطوط لوله استفاده مي شود.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ رويه اپوكسي پلي آميد

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  رنگ رويه پرجامد دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد مي باشد . رنگ رويه اپوكسي HS شکيبا به عنوان لايه مياني ويا رويه بر آستري مناسب و سازگار با آن اعمال گر ديده كه به محافظت سطح زيرين در مقابل عوامل خورنده كمك مي نمايد . همچنين از اين رنگ مي توان به صورت تك لايه و به تنهايي بر روي سطح، با ضخامت بالا استفاده نمود كه چسبندگي خوبي ارائه مي نمايد . شکيبا  s 00-06420 براي محافظت از سطوح فولادي ، سيماني و چوبي و در پوشش سازه هاي فولادي ، خطوط لوله ، مخازن ، تجهيزات پالايشگاهي و پتروشيمي وبه دليل وجود رنگدانه ضدخوردگي غير سمي جهت مخازن آب آشاميدني استفاده مي گردد . ويژگي منحصر بفرد اين محصول قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا مي باشد كه اين امر سبب افزايش قابليت حفاظت از سطح مي گردد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • غير سمي بودن • چسبندگي مناسب بر لايه هاي سازگار و انواع سطوح فولادي، بتوني، سيماني و ... • قابليت اعمال با ضخامتهاي زياد • درصد جامد بالا
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ اين رنگ قابليت اعمال بر روي سطوح خارجي مخازن، خطوط لوله،ادوات نظامي و تاسيسات صنعتي و ... را دارا مي باشد و سطح را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت مي نمايد و در رنگ آميزي سطوح بتوني، فولادي، سيماني و ... نيز به كار مي رود . . به دليل عدم مقاومت گروه اپوكسي در برابر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد (UV) ، اين محصول در محيطهاي غير مسقف در دراز مدت محدوديت اجرايي دارد . به دليل غير سمي بودن، جهت مخازن آب آشاميدني مناسب مي باشد . به دليل امکان اعمال در ضخامتهاي بالا هزينه هاي اجرا تعديل مي شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ رويه اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  يك پوشش دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين مي باشد كه به عنوان لايه نهايي بر روي لايه آستري مناسب اعمال مي گردد و فيلم مقاومي در برابر عوامل خورنده ايجاد مي كند . اين رنگ بعد از كامل شدن واكنش، سطح سخت و براقي را ايجاد مي نمايد كه نسبت به خراش، سايش و مواد شيميايي مقاومت بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . يك سيستم سه لايه )شامل آستر اپوكسي + لايه مياني اپوكسي + رنگ رويه اپوكسي( در شرايط آب و هوائي حاد به خصوص محيطهاي شيميايي كار آيي بالايي در حفظ سازه هاي فلزي داشته و قادر است سطوح خارجي مخازن، خطوط لوله و ادوات نظامي را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت نمايد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت مكانيكي بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • چسبندگي مناسب به لايه آستري يا مياني سازگار • مقاومت مناسب در محيطهاي شيميايي
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ سطوح خارجي و داخلي مخازن، خطوط لوله، ماشين آلات ، انواع تجهيزات و تاسيسات پالايشگاهي و پتروشيمي و ادوات نظامي را به خوبي در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت مي نمايد و در رنگ آميزي سطوح بتوني، فولادي، سيماني با استفاده از آستر و رنگ مياني مناسب نيز كاربرد دارد.شكيبا 00-02100 عنوان يك رنگ رويه و با به كارگيري رزين اپوكسي در فرمولاسيون ، در اثر تابش مستقيم نور خورشيد و اشعه (UV) تخريب مي شود و پديده گچي شدن رخ ميدهد . لذا اين رنگ جهت پوشش قطعات و تاسيساتي كه در مكانهاي مسقف و دور از تابش مستقيم نور خورشيد قرار دارند ، توصيه مي شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ رويه اپوكسي پلي آمين بدون حلال

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين مي باشد كه به صورت تك لايه بر روي سطوح مناسب اعمال مي گردد و فيلم مقاومي در برابر عوامل خورنده ايجاد مي كند . اين رنگ بعد از كامل شدن واكنش، سطح سخت و براقي ايجاد مي نمايد كه نسبت به خراش، سايش و مواد شيميايي مقاومت بسيار خوبي از خود نشان مي دهد . اين رنگ در شرايط آب و هوائي حاد، كار آيي بالايي در حفظ سازه هاي فلزي داشته و قادر است سطوح داخلي مخازن را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت نمايد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت بسيار خوب نسبت به خراش و سايش • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • عدم آسيب رساني به محيط زيست به دليل عدم وجود مواد فرار (VOC) • چسبندگي مناسب به سطح زيرآيند • ايجاد مقاومت مناسب در محيطهاي شيميايي به دليل استفاده از سخت كننده پلي آمين
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ سطوح خارجي مخازن، خطوط لوله، ادوات نظامي، انواع تجهيزات پتروشيمي و پالايشگاهي، نيروگاهي،دريچه هاي سد و ... را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجي محافظت مي نمايد و در رنگ آميزي سطوح بتوني، فولا دي، سيماني و ... به عنوان رنگ نهايي با استفاده از انواع آستري ها و رنگ هاي مياني نيز به كار مي رود . به دليل عدم مقاومت گروه اپوكسي در برابر اشعه م اوراء بنفش نور خورشيد (UV) ، اين محصول در محيطهاي غير مسقف در دراز مدت محدوديت كاربردي دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ كولتار اپوكسي پلي آميد

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  محصولي دو جزئي بر پايه رزين كولتار اپوكسي و سخت كننده پلي آميد مي باشد كه به صورت تك و يا چند لايه اعمال مي گردد . از خواص مهم اين محصول مي توان به چسبندگي عالي، مقاومت در برابر رطوبت و همچنين سختي و انعطاف پذيري مناسب اشاره نمود . اين ويژگي ها شکيبا 00-06200 را براي پوشش و محافظت سازه هاي دريايي و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسکله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانکرهاي آب، مخازن آب شور، برجهاي خنك كننده و خطوط لوله و تجهيزات مدفون در خاك مناسب مي سازد . براي محيط هايي كه در معرض حلال هاي آروماتيك و حلال هاي اكسيژن دار و نيز محيط هايي كه در دماي بالاي 80 درجه سانتيگراد قرار دارند، استفاده از اين محصول توصيه نمي شود .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • فيلم بسيار مقاوم در برابر عوامل خورنده به دليل وجود رزين كولتار اپوكسي • چسبندگي بسيار خوب با به كار گيري رزين اپوكسي در فيلم رنگ • مقاومت مناسب جهت شرايط مدفون در خاك به دليل به كار گيري رزين كولتار • قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا در چند مرحله عمليات اجرايي • قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا بدون به كارگيري آستري
 • کاربردهای محصول

  براي پوشش و محافظت تجهيزات مدفون در خاك و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسکله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانکرهاي آب، مخازن آب شور، برجهاي خنك كننده، خطوط لوله و ... كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 2 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا55  درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 5 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ كولتار اپوكسي پلي آميد MIO

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي دو جزئي بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد مي باشد كه با استفاده از رزين كولتار و رنگدانه اكسيد آهن ميكايي (MIO) اصلاح شده است و به صورت تك و يا چند لا يه اعمال مي گردد . از خواص مهم اين محصول مي توان به چسبندگي عالي، مقاومت در برابر رطوبت و همچنين سختي و انعطاف پذيري مناسب در كنار در صد جامد بالا اشاره نمود . اين ويژگي ها ، شكيبا 00-06700 راي پوشش و محافظت سازه هاي دريايي و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسكله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانكرهاي آب، برجهاي خنك كننده و خطوط لوله وتجهيزات مدفون در خاك مناسب مي سازد . براي محيط هايي كه در معرض حلال هاي آروماتيك و حلال هاي اكسيژن دار و نيز محيط هايي كه در دما ي بالا ي 80 درجه سانتيگراد قرار دارند ، استفاده از ا ين محصول توصيه نمي شود . اين رنگ در ضخامتهاي بالا قابل اعمال است .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • فيلم بسيار مقاوم در برابر عوامل خورنده به دليل وجود رزين كولتار اپوكسي و MIO • چسبندگي بسيار خوب با به كار گيري رزين اپوكسي در فيلم رنگ • مقاومت مناسب جهت شرايط مدفون در خاك به دليل به كار گيري رزين كولتار • قابليت اعمال در ضخامتهاي بالا • مناسب جهت مخازن آب شور • جامد حجمي بالا
 • کاربردهای محصول

  براي پوشش و محافظت تجهيزات مدفون در خاك و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسكله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانكرهاي آب، مخازن آب شور، برجهاي خنك كننده، خطوط لوله و ... كاربرد دارد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلويري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ كولتار اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  يك پوششي دو جزئي بر پايه رزين كولتار اپوكسي و سخت كننده پلي آمين مي باشد كه با استفاده از رزين كولتار اصلاح شده است و به صورت تك و يا چند لايه اعمال مي گردد . از خواص مهم اين محصول مي توان به چسبندگي عالي، مقاومت در برابر رطوبت و همچنين سختي و انعطاف پذيري مناسب اشاره نمود . اين ويژگي ها شکيبا 00-02299 را براي پوشش و محافظت سازه هاي دريايي و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسکله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانکرهاي آب، برجهاي خنك كننده و خطوط لوله وتجهيزات مدفون در خاك مناسب مي سازد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت شيميايي به دليل به كار گيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين • ايجاد فيلم مقاوم در برابر عوامل خورنده • چسبندگي بسيار خوب با به كار گيري رزين اپوكسي در فيلم رنگ • مقاومت مناسب جهت شرايط دفني به دليل به كار گيري رزين كولتار • قابليت اجرا در چند لايه و ايجاد ضخامت بالا
 • کاربردهای محصول

  اين محصول براي پوشش و محافظت تجهيزات مدفون در خشکي و تاسيسات در مجاورت محيط هاي مرطوب نظير اسکله ها، كف و بدنه كشتي ها، تانکرهاي آب، برجهاي خنك كننده و خطوط لوله و كاربرد دارد . براي محيط هايي كه در معرض حلال هاي آروماتيك و حلال هاي اكسيژن دار و نيز محيط هايي كه در دماي بالاي 00 درجه سانتيگراد قرار دارند، استفاده از اين محصول توصيه نمي شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ میانی اپوكسی پلی آمید

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسی و سخت كننده پلی آمید طراحی گرديده و به عنوان لايه میانی بر روي آستري مناسب مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از رزين اپوكسی در اين رنگ سبب افزايش مقاومت در برابر نفوذ عوامل خورنده بر روي سطح سازه و افزايش طول عمر و مقاومت بیشتر سیستم رنگ در برابر عوامل محیطی می گردد . اين محصول با ايجاد فیلمی باچسبندگی مناسب، نقش لايه حدواسط، در يك سیستم كامل شامل سه لايه آستري، میانی و رويه را ايفا می كند . استفاده از اين محصول در سیستم كامل رنگ آمیزي علاوه بر افزايش ضخامت كل، سبب كاهش هزينه هاي پروژه نیز می گردد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • افزايش طول عمر و مقاومت بیشتر سیستم رنگ در برابر عوامل محیطی • چسبندگی بسیار خوب به لايه هاي آستري به دلیل به كار گیري رزين اپوكسی در فیلم رنگقابليت اجرا در چند لايه و ايجاد ضخامت بالا
 • کاربردهای محصول

  اين رنگ به عنوان لايه میانی جهت رنگ آمیزي سطوح خارجی مخازن، خطوط لوله، ادوات نظامی ، تاسیسات و تجهیزات پالايشگاهی، نیروگاهی و پتروشیمی و ... مورد مصرف قرار می گیرد و سیستم كامل و سطح مورد نظر را در مقابل عوامل خورنده و مواد خارجی مخصوصاً در آب و هواي صنعتی محافظت می نمايد و در رنگ آمیزي كلیه سطوح بتونی، فولادي، سیمانی و ... كاربرد دارد .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزي می بايست بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد و همچنین درجه حرارت سطح بین 5 تا 50 درجه سانتیگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نیز بین 10 تا 55 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گیري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح می بايست 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد . در محیطهاي بسته هنگام رنگ آمیزي و همچنین در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامی است . حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقیم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتی تنها با توجه به توصیه هاي ارائه شده در برگه ايمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمنی رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محیطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامی است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ مياني اپوكسي پلي آميد MIO اخرايي

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد طراحي گرديده و به عنوان لايه مياني بر روي آستري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد . استفاده از رنگدانه اكسيد آهن ميكايي (MIO:Micaceous Iron Oxide) در اين رنگ سبب افزايش مقاومت در برابر نفوذ عوامل خورنده مي گردد . حضور رنگدانه MIO در رنگ باعث محدوديت در تنوع فام گرديده، اما مقاومت سطح در برابر سايش را افزايش مي دهد . استفاده از اين محصول بر روي سازه هايي كه در معرض عوامل خورنده، شرايط بحراني و رطوبت هو ا قرار دارند، توصيه مي گردد . اين محصول به عنوان رنگ رويه در محيطهاي دور از تابش نور خورشيد )تابش UV ( نيز پيشنهاد مي گردد . اين محصول به منظور اعمال با ضخامتهاي كم )حدود 25 ميكرون( قبل از اعمال لايه مياني بر روي سطوح آستر شده پرزدار (زينك ريچ اپوكسي و زينك اتيل سيليكات) فرموله گرديده است . (اعمال به صورت Tie Coat )
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت در برابر عوامل خورنده به دليل به كار گيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آميد • مقاومت خوردگي بالا به دليل بازدارندگي پيگمنت ورقه اي MIO از نفوذ سريع رطوبت وعوامل خورنده به لايه هاي زيرين • مقاومت مناسب در برابر عوامل فرسايشي و تنشهاي مكانيكي به دليل به كارگيري اكسيد آهن ميكايي (MIO) • چسبندگي بسيار خوب به لايه هاي آستري به دليل به كار گيري رزين اپوكسي در فيلم رنگ • اجرا با ضخامتهاي كم و ايجاد بستري مناسب جهت اعمال لايه مياني با ضخامتهاي بالا
 • کاربردهای محصول

  استفاده از اين محصول در محيط هايي كه در برابر عوامل خورنده، جريان هوا و شرايط سخت اتمسفري قرار دارند و لايه هاي مياني با توصيه مي گردد . اين محصول به عنوان پيش رنگ قبل از اعمال لايه مياني در Tie coat ضخامت بالا اجرا خواهد شد، به عنوان لايه سيستم رنگ آميزي بر روي آسترهاي پرزدار، بر سازه هاي فلزي پلها ، سطوح خارجي لوله ها ، مخازن، تجهيزات نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي، گاز ، قطعات فولادي، بدنه ماشين آلات و طيف وسيعي از صنايع مختلف مورد مصرف قرار مي گيرد . در نتيجه مانع از سوزني شدن و تشكيل جوش بر سطح رنگ مي گردد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست  3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ مياني اپوكسي پلي آمين

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين فرموله گرديده و به عنوان لايه مياني بر روي آستري مناسب اعمال مي شود كه با ايجاد ضخامت لازم به محافظت سطح در مقابل عوامل خورنده كمك مي نمايد . اين رنگ خواص عمومي رنگهاي اپوكسي را دارا بوده و بعد از خشك شدن، سطحي مناسب براي اعمال پوشش رويه مهيا مي سازد . نظر به اين كه گذشت زمان درپوشش هاي اپوكسي كه در برابر تا بش مستقيم نور خورشيد قرار دارند، سبب بروز پديده گچي شدن مي گردد و همچنين سختي كامل فيلم رنگ و شيشه اي شدن سطح فيلم رنگ نيز تابع گذشت زمان مي باشد و هر دو عامل سبب كاهش چسبندگي لايه هاي بعدي به لايه مياني خواهد شد ، لذا لازم است كه در فاصله زماني توصيه شده، لايه رويه از قبيل اپوكسي، پلي يورتان، اكريليك ، آلكيد و … بر روي آن اعمال شود . بديهي است در صورت طولاني شدن فاصله زماني اعمال رنگ رويه به منظور ايجاد چسبندگي بيشتر بايستي سطح را به شكل مناسب و مطابق استانداردهاي موجود آماده سازي نمود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت شيميايي به دليل به كار گيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين • تقويت سيستم پوششي ضد خوردگي به دليل رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين • چسبندگي بسيار خوب به ساير لايه ها با به كارگيري رزين اپوكسي و سخت كننده پلي آمين
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه مياني در يك سيستم پوششي كامل، براي رنگ آميزي و محافظت انواع تجهيزات و تاسيسات پالايشگاهي و پتروشيمي، گاز، نيروگاهي و تاسيسات در مجاورت محيط هاي خورنده نظير تانكرها، خطوط لوله، برجهاي خنك كننده، مخازن، سازه هاي فلزي و … مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان بخشي از ضخامت فيلم نهايي سيستم رنگ آميزي مورد نظر و همچنين قيمت مناسب پروژه هاي اجرايي را داراي توجيه اقتصادي مي نمايد .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.