آستر اپوکسی استر زینک فسفاتی

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششی یک جزئی و هوا خشک بر پایه رزین اپوکسی استر می باشد . این محصول با دارا بودن رنگدانه ضدخوردگی زینک فسفات براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتی و نيمه صنعتی کاربرد دارد و در مقایسه با آستري هاي آلكيدي از مقاومت خوردگی بالاتري برخوردار است ، اما نسبت به رنگ هاي اپوکس ي، در مصارف صنعتی طول عمر کمتر ي دارد . از جمله خواص آن می توان به زمان خشک شدن سریع، چسبندگی بسيار خوب و دوام فيلم خشک رنگ اشاره نمود . توص یه می شودکه از این محصول بيشتر براي مصارف داخلی ودور از تماس مداوم با نور خورشيد استفاده شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشک شدن سریع • چسبندگی بسيار خوب • مقاومت بالاتر نسبت به گروه الكيدي در برابر هيدروليز یا صابونی شدن • مقاومت خوردگی به دليل به کارگيري رنگدانه ضد خوردگی زینک فسفات در فرمولاسيون
 • کاربردهای محصول

  از این محصول به عنوان آستر جهت محافظت سازه هاي فلزي ، تاسيسات صنعتی ، سوله ها ، تجهيزات و ماشين آلات راه سازي ، درشرایط نيمه صنعتی تا صنعتی استفاده می شود .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طی مراحل رنگ آميزي می بایست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلوگيري از کندانس شدن ر طوبت، درجه حرارت سطح می بایست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشک شدن رنگ، استفاده از تهویه مناسب الزامی است . حتی المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود
 • ایمنی نکات

  این محصول در شرایط صنعتی تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ایمنی ماده (MSDS) قابل مصرف می باشد و در هنگام کار باید موارد ایمنی رعایت شود . این محصول قابل اشتعال بوده و باید دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . درمحيطهاي بسته رعایت تهویه مناسب الزامی است . در صورت تماس با چشم باید آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود

 

رنگ اپوكسي استر

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  پوششي يك جزئي و هوا خشك بر پايه رزين اپوكسي استر مي باشد . از اين محصول براي محافظت سطوح فلزي در محيط هاي صنعتي و نيمه صنعتي استفاده مي شود و در مقايسه با رنگ هاي آلكيدي از مقاومت خوردگي بالاتري برخوردار است اما نسبت به رنگ هاي اپوكسي، در مصارف صنعتي طول عمر كمتري دارد . از جمله خواص آن مي توان به زمان خشك شدن سريع، چسبندگي بسيار خوب و دوام فيلم خشك رنگ اشاره نمود . توصيه مي شودكه از اين محصول بيشتر براي مصارف داخلي و دور ا ز تماس مداوم با نور خورشيد استفاده شود.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشك شدن سريع • چسبندگي بسيار خوب • مقاومت بالاتر نسبت به گروه الكيدي در برابر هيدروليز يا صابوني شدن
 • کاربردهای محصول

  از اين محصول براي محافظت سازه ها ي فلز ي، تاسيسات صنعتي، سوله ها ، تجهيز ات و ماشين آلات راه ساز ي، در شرايط نيمه صنعتي تا صنعتي استفاده مي شود . اين رنگ جهت سطوح داخلي طراحي شده است.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلوگيري از كندانس شدن ر طوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ رويه اپوكسي فنوليك

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين اپوكسي اصلاح شده با رزين فنوليك و سخت كننده آمين طراحي و فرموله گرديده است . اين رنگ در دماي محيط پس از دو هفته به خواص مطلوب خود مي رسد و در هر دو حالت خشك و غوطه وري، مقاومت شيميايي بسيار خوبي در برابر محدوده وسيعي از مواد شيميايي از خود نشان مي دهد . حداكثر دماي كاربردي اين رنگ در حالت خشك معادل 150 درجه سانتيگراد و در حالت غوطه وري 50 درجه سانتيگراد مي باشد . توجه داشته باشيد كه در چنين حالتي ممكن است در فامهاي روشن تغيير فام مشاهده گردد كه امري طبيعي به شمار مي رود ولي خواص و ويژگيهاي ديگر اين محصول دچار عارضه اي نمي گردد .
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • مقاومت شيميايي بسيار خوب در مقابل محدوده وسيعي از مواد شيميايي • مقاومت خوردگي بالا در محيطهاي صنعتي • مقاومت به دماي بالا در محيط خشك • مقاومت در برابر ضديخ
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با مقاومت مناسب شيميايي و خواص ضد خوردگي بالا، قابليت كاربرد بر سازه هاي فلزي و جدار داخلي مخازن و لوله ها در صنايع پالايشگاهي، پتروشيمي، تانكهاي ذخيره نفت خام، بنزين بدون سرب، محلول سود ، ضديخ و تعدادي از حلالهاي آليفاتيك را دارا است.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود .
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود . در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .