آستري MIO كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه اكسيد آهن ميكايي ) MIO ( به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف ) نيمه صنعتي ( مورد استفاده قرار مي گيرد . از و يژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيطهاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد . اين رنگ مقاومت نسبتا خوبي در مقابل اسيدها و قلياهاي رقيق از خود نشان مي دهد و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد. به كارگيري رنگدانه MIO در فرمولاسيون اين رنگ نفوذ عوامل خارجي به سطح فلز را به تأخير مي اندازد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • خشك شدن سريع • تاخير در نفوذ عوامل خارجي به دليل وجود رنگدانه اكسيد آهن ميكايي ( MIO )
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله ، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد . اين آستر به همراه رنگ مياني و رويه كلروكائوچو سيستم مناسبي را جهت محافظت سازه هاي صنعتي در محيطهاي معتدل تا خورنده خفيف ايجاد مي نمايد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

آستري اكسيدآهن كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه اكسيد آهن به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

آستري زينك فسفات- اكسيدآهن كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه زينك فسفات - اكسيد آهن به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف را مي توان نام برد. همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بالا • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

آستري زينك كرومات كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه زينك كرومات به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • پوشش بالا • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيد ي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله كارخانجات شيميايي، پتروشيمي، پالايشگاه ها، تانكرها،پل ها، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و غيره به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود

 

آستري سرنجي كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  با دارا بودن رنگدانه سرنجي(اكسيد سرب) به عنوان آستري به همراه رنگ هاي مياني و رويه سازگار، در محيطهاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) مورد استفاده قرار مي گيرد . از ويژگيهاي مهم آن خشك شدن سريع و مقاومت خوب در محيطهاي اسيدي و قليايي ضعيف است و همچنين داراي چسبندگي خوب بر روي سطوح سيماني و فولادي مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • چسبندگي مناسب بر روي سطوح سيماني و فولادي • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف
 • کاربردهای محصول

  اين محصول با توجه به خواص مذكور در محيطهاي خورنده ضعيف از جمله تجهيزات پتروشيمي، پالايشگاهي، تانكرها، پل ها ، اسكله ها، سازه هاي فلزي، خطوط لوله، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و ... به عنوان لايه آستري مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ ترافيكي الكيدكلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين هاي الك يد و كلركائوچو فرموله گرديده است . اين رنگ به سرعت خشك شد ه و سطحي يكنواخت و هموار ايجاد مي نمايد. اين نوع رنگ چسبندگي بالايي به سطوح آسفالتي و بتوني ايجاد مي كند. وجود رنگدانه و پر كننده هاي مناسب مي تواند سبب بازتاب نور در خط كشي ها شود. مقاومت در برابر عوامل جوي و پايداري مناسب در صورت بهره برداري صحيح، از ديگر خواص اين محصول مي باشد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • عدم جرم پذيري و ثبات كيفيت • چسبندگي مناسب به سطوح آسفالتي يا بتوني • ايجاد سطحي يكنواخت و هموار پس از خشك شدن كامل • بازتاب مناسب رنگ جهت كاربرد در جاده ها، فرودگاهها با به كار گيري رنگدانه هاي خاص
 • کاربردهای محصول

  از اين نوع رنگ براي خط كشي سطوح آسفالتي و سيماني استفاده مي شود و عمده مصرف آن در جاده هاي آسفالتي در داخل و خارج شهر، پاركينگهاي اتومبيل، خط كشي محل عبور عابر پياده، باندهاي فرودگاه ها، بلوك بندي هاي كنار خيابانها و ميادين و ... مي باشد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 55 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود.

 

رنگ رويه الكيدكلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده و به عنوان يك پوشش محافظ رويه، بر روي سطوحي كه در محيط هاي معتدل تا خورنده ضعيف(نيمه صنعتي ) مستقر مي باشد ، به كار مي رود. خشك شدن اين رنگ سريع و به طريقه فيزيكي مي باشد . اين محصول به همراه رنگ مياني و آستر كلروكائوچو سيستم مناسبي را جهت محافظت از سطوح در كارخانجات مواد شيميايي، تانكر ها، پل ها، اسكله ها، سازه هاي فلزي، تاسيسات دريايي، خطوط لوله، كشتي ها، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و غيره ايجاد مي نمايد.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • خشك شدن سريع • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • چسبندگي مناسب بر لايه مياني و آستري هاي سازگار
 • کاربردهای محصول

  جهت محافظت از سطوح در محيط هاي متوسط تا خورنده ضعيف در كارخانجات مواد شيميايي، تانكر ها، پل ها، سازه هاي فلزي، نيروگاه ها، انبار ها، مخازن و... مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .

 

رنگ مياني كلروكائوچو

 • دانلود کاتالوگ محصول

 • توصیفاتی در رابطه با محصول

  به عنوان يك رنگ مياني بر پايه رزين كلروكائوچو فرموله گرديده و در سيستم پوششي حفاظتي، بر روي سطوحي كه در محيط هاي معتدل تا خورنده ضعيف (نيمه صنعتي) قرار مي گيرند ، به كار مي رود . اين پوشش به طريقه فيزيكي و سريع خشك شده و بعد از خشك شدن مقاومت مناسبي در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف دارد . اين پوشش با ايجاد چسبندگي مناسب بين لايه اي نقش لايه دوم و حد واسط آستري و رويه سازگار و مناسب را به خوبي ايفا مي كند.
 • خواص ویژه فیزیکی و شیمیایی

  • زمان خشك شدن كوتاه • چسبندگي بين لايه اي خوب • مقاومت خوب در محيط هاي اسيدي و قليايي ضعيف • ايجاد ضخامت مناسب جهت سيستم كامل و كاهش هزينه ها
 • کاربردهای محصول

  اين محصول به عنوان لايه مياني همراه با انواع رويه و آستري سازگار در پوشش دهي قطعات و تجهيزات به كار رفته در كارخانجات مواد شيميايي، نيروگاه ها، انبار ها، تانكر ها، پل ها، سازه هاي فلزي ، مخازن و... مورد استفاده قرار مي گيرد .
 • شرایط محیط جهت اعمال رنگ

  درجه حرارت محيط در طي مراحل رنگ آميزي مي بايست بين 10 تا 55 درجه سانتيگراد و همچنين درجه حرارت سطح بين 5 تا 50 درجه سانتيگراد باشد . دماي مطلوب رنگ نيز بين 10 تا 55 درجه سا نتيگراد در نظر گرفته شود . براي جلو گيري از كندانس شدن رطوبت، درجه حرارت سطح مي بايست 3درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد . در محيطهاي بسته هنگام رنگ آميزي و همچنين در مدت زمان خشك شدن رنگ، استفاده از تهويه مناسب الزامي است . حتي المقدور از اعمال رنگ در ساعات اوج گرما و در زمان تابش مستقيم نور آفتاب خودداري شود.
 • ایمنی نکات

  اين محصول در شرايط صنعتي تنها با توجه به توصيه هاي ارائه شده در برگه ايمني ماده (MSDS) قابل مصرف مي باشد و در هنگام كار بايد موارد ايمني رعايت شود . اين محصول قابل اشتعال بوده و بايد دور از حرارت، جرقه و شعله نگهداري شود. در محيطهاي بسته رعايت تهويه مناسب الزامي است . در صورت تماس با چشم بايد آن را با آب سرد فراوان شستشو داده و به پزشك مراجعه نمود .